Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 

W związku z koniecznością dostosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przedstawiamy Państwu następujące informacje:

 

§1. ADMINISTRATOR

Willa Developer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Lubicka 1, NIP 879-266-71-54, REGON 341242495.

 

§2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Obsługa zapytań ofertowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

2.    Rezerwacja mieszkań i lokali – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

3.    Sprzedaż mieszkań i lokali  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4.    Realizacja umowy deweloperskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5.    Marketing produktów i usług prowadzony przez i na zlecenie Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

6.    Zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie Administratora poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

§3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane dotyczące składanych zapytań ofertowych – przez okres 30 dni lub do momentu cofnięcia zgody.

2.    Dane dotyczące rezerwacji mieszkań i lokali – do momentu podpisania umowy lub do momentu cofnięcia zgody.

3.    Dane dotyczące sprzedaży mieszkań i lokali – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja lub w przypadku roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.

4.    Dane dotyczące realizacji umowy deweloperskiej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja lub w przypadku roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.

5.    Dane przetwarzane w celach marketingu produktów i usług prowadzonego przez i na zlecenie Administratora – do momentu cofnięcia zgody.

6.    Dane przetwarzane w systemach monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni lub w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.

 

§4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE

1.    Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2.    Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy w celu niezbędnym do wykonania umowy deweloperskiej łączącej Administratora z Klientem oraz w celu niezbędnym do prowadzenia takiego rachunku.

3.    Podmioty, w szczególności pośrednicy kredytowi i banki, w celu przygotowania oferty kredytowej oraz wsparcia w procedurze uzyskania kredytu hipotecznego w banku (dot. tylko tych Klientów, którzy przy zakupie nieruchomości posiłkowali się kredytem hipotecznym/ pożyczką bankową).

4.    Generalny wykonawca inwestycji w celu realizacji umowy podpisanej z Administratorem.

5.    Kancelarie notarialne w celu wykonania czynności notarialnych.

6.    Podmioty świadczące usługi z zakresu administrowania/ zarządzania nieruchomościami w celu administrowania obiektem.

7.    Inne podmioty współpracujące w zakresie wykonawstwa inwestycji z Administratorem w celu realizacji rękojmi.

8.    Firmy świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne.

9.    Biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe.

10.  Kancelarie prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego.

11.  Pełnomocnicy reprezentujący Administratora w realizacji obsługi Klienta.

 

§5. PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1.    Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub realizacji umowy.

2.    Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie celów, na które została wyrażona zgoda.

3.    Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową odpowiedzi na zapytanie ofertowe, odmową rezerwacji i sprzedaży mieszkań i lokali oraz odmową realizacji umowy deweloperskiej.

 

§7. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe nie są profilowane.

 

§8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: biuro@piernikoweosiedle.pl.

Można pisać również na adres pocztowy Administratora: Willa Developer Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szosa Lubicka 1 87-100 Toruń z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.